ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ

Θέλετε να αγοράσετε ακίνητο ή οικόπεδο για οποιαδήποτε χρήση; Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε – μέσα από ένα πλήθος επιλογών – να βρείτε αυτό που επιθυμείτε. Επιλεγμένα ακίνητα και οικόπεδα μέσα και έξω από την Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αγοραστής
Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα:
1. Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
2. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν είναι έγγαμος και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

Συνολικές δαπάνες στην αγορά ακινήτων

Η αγορά ενός ακινήτου συνοδεύεται από πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν την πραγματική αξία του. Μέρος των δαπανών αφορά τις αμοιβές των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αγοραπωλησίας επαγγελματιών, ενώ σημαντικό είναι και το κόστος για την πληρωμή φόρων, τελών και εισφορών. Είναι χρήσιμο ο υποψήφιος αγοραστής να γνωρίζει εκ των προτέρων το συνολικό κόστος απόκτησης του ακινήτου ώστε να προσδιορίσει τις αγοραστικές του δυνατότητες καθώς και τα ποσά αυτοχρηματοδότησης και δανεισμού. Έχοντας σαφή γνώση των οικονομικών του υποχρεώσεων θα οδηγηθεί στη λήψη των αποφάσεων εκείνων που θα ικανοποιήσουν τις στεγαστικές του ανάγκες χωρίς να τον οδηγήσουν σε οικονομικά αδιέξοδα.

Μάθετε αναλυτικά ποια είναι τα έξοδα για την αγορά ενός ακινήτου.

Αμοιβή δικηγόρου
Η παράσταση δικηγόρου για σύνταξη εγγράφων ενώπιον συμβολαιογράφου είναι υποχρεωτική εφόσον τo αντικείμενο της συμβάσεως είναι τουλάχιστον αξίας 29.347.0286 ευρώ για τις περιφέρειες Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής του δικηγόρου κάθε μέρους προσδιορίζεται βάσει της αξίας του αντικειμένου ως εξής:

Ποσό                                                         Ποσοστό
έως 44.020,5429                           1 %
44.020,5458 – 1.467.351,4306         0,5 %
1.467.351,4336 – 2.934.702,8613      0,4 %
2.934.702,8642 – 5.869.405,7226  0,3 %
5.869.405,7256 – 14.673.514,3066 0,2 %
14.673.514,3096 – 29.347.028,6133 0,1 %
29.347.028,6162 – 58.694.057,2267 0,05 %
58.694.057,2296 και άνω 0,01 %
Η αμοιβή του δικηγόρου για νομικό έλεγχο ακινήτου συνήθως είναι επιπλέον.

Αμοιβή συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% έως 2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου ή επί της αντικειμενικής αξίας, ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες για αντίγραφα συμβολαίων, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, πάγια τέλη, χαρτόσημα δεύτερα φύλλα κ.λπ.

Αμοιβή κτηματομεσίτη
Η αμοιβή του κτηματομεσίτη, εφόσον συνεργαστείτε μαζί του, ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής (εμπορικής) αξίας του ακινήτου.

Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
Προκειμένου να μετεγγραφεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή 0,475% επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του συμβολαίου, ανάλογα με το ποια αξία είναι η μεγαλύτερη.

Μετεγγραφή προσημείωσης
Αν η αγορά του ακινήτου γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο, το κόστος μετεγγραφής της προσημείωσης στο Υποθηκοφυλακείο ανέρχεται στο 0,75% – 0,80% επί της αξίας του συμβολαίου.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)
Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων υπολογίζεται σε 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το υπόλοιπο ποσό της αξίας του.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων κατά την αγορά πρώτης κατοικίας. Η απαλλαγή ισχύει για αγορά από άγαμο κατοικίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ, από έγγαμο μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι του ποσού των 275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Η απαλλαγή ισχύει επίσης για αγορά από άγαμο οικοπέδου μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ και από έγγαμο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α.
Επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτου υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Υπολογίζεται στην αξία του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Η επιβολή του Φ.Π.Α. εφαρμόζεται σε ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πουλάτε το ακίνητό σας ή το οικόπεδό σας; Εμείς θα αναλάβουμε την προβολή του περιουσιακού στοιχείου σας σε εφημερίδες , περιοδικά, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και σε επιλεγμένους αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του real estate από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πωλητής
1. Φορολογική ενημερότητα.
2. Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν.2238/94 για το εισόδημα.
3. Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 Ν.2459/97 για τον ΦΜΑΠ.
4. Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31/12/1984 απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.
5. Αν το ακίνητο έχει χτιστεί μετά το 1983, απαιτείται η άδεια οικοδομής.
6. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ της περιοχής του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
7. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο. Για την έκδοσή του απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος.
8. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται το σχετικό απόσπασμα από την υπηρεσία του κτηματολογίου.
9. Αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.
10. Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου ή μονοκατοικίας, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

Αντιπαροχή ορισμός : Αντιπαροχή α). Η παροχή που δίδεται ως ανταπόδοση λαμβανόμενης παροχής. β). Σύμβαση οικοδομήσεως σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής της οικοδομής δίνει ένα τμήμα της οικοδομής του οικοπέδου στον ιδιοκτήτη του, με αντάλλαγμα την δυνατότητα κατασκευής και εκμετάλλευσης του υπολοίπου οικοπέδου από τον κατασκευαστή γ). Το τμήμα της οικοδομής που παίρνει ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Αν το οικόπεδο σας το οποίο  έχει περιέλθει με οποιονδήποτε  τρόπο στην κατοχή σας και θέλετε να το αξιοποιήσετε θα σας βοηθήσουμε να ερευνήσετε όλους τους δυνατούς τρόπους εκμετάλλευσής του.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζετε το ακίνητό σας ή αναζητείτε να ενοικιάσετε ένα ακίνητο; Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι μια συνεχής πρόκληση για μας και γι’αυτόν τον λόγο αξίζει να μας επισκεφθείτε. Γλιτώστε χρόνο και ταλαιπωρία και πετύχετε ταυτόχρονα την πιο συμφέρουσα τιμή για εσάς και την οικογένειά σας.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Όποια και να είναι οι ανάγκες του ακινήτου σας εμείς καθώς και έμπειροι συνεργάτες μας – Πολιτικοί μηχανικοί, Αρχιτέκτονες -Τεχνικοί -θα σας συμβουλέψουμε με γνώμονα το άριστο αποτέλεσμα στην ποιο συμφέρουσα για εσάς τιμή.

ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του στεγαστικού ή του επισκευαστικού σας δανείου μέσω από συνεργαζόμενες τράπεζες

Διαδικασία λήψης στεγαστικού δανείου

Ενημέρωση
Ενημερωθείτε για τα διαφορετικά είδη στεγαστικών δανείων και τα στεγαστικά προγράμματα που προσφέρουν οι τράπεζες.
Επιλογή
Επιλέξτε το είδος του στεγαστικού δανείου που επιθυμείτε και την τράπεζα που θα σας το χορηγήσει.
Αίτηση
Υποβάλετε την αίτηση σας στην τράπεζα που έχετε επιλέξει. Συμπληρώστε τα ειδικά έντυπα που διατίθενται και καταθέστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν εσάς, το εισόδημά σας και το ακίνητο.
Προ έγκριση
Οι τράπεζες πριν ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης συνήθως δίνουν μια προ έγκριση η οποία, όμως, δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτό πρέπει να περιμένετε την τελική έγκριση.
Πιστοληπτικός έλεγχος
Πραγματοποιείται με βάση τα δικά σας στοιχεία τα οποία διαθέτει η τράπεζα ώστε αυτή να διαμορφώσει άποψη για την πιστοληπτική σας ικανότητα. Οι παράγοντες που θα αξιολογήσει αφορούν την ικανότητά σας να καταβάλετε τις δόσεις του δανείου με συνέπεια, με βάση τα εισοδήματα και τις υπόλοιπες δανειακές σας υποχρεώσεις, καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης για την αγορά του ακινήτου.
Νομικός και τεχνικός έλεγχος
Η νομική υπηρεσία της τράπεζας θα ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ μηχανικός θα διαπιστώσει την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου.
Δανειακή σύμβαση
Εάν δεν προκύψει κάποιο κώλυμα κατά τους ελέγχους, δίνεται η τελική έγκριση και υπογράφεται η δανειακή σύμβαση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι όροι του δανείου.
Προσημείωση υποθήκης
Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα περαστείτε αυτοπροσώπως ή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου σας μαζί με το δικηγόρο του πιστωτικού ιδρύματος στο δικαστήριο, όπου θα συναινέσετε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της τράπεζας για συγκεκριμένο ποσό και για συγκεκριμένη απαίτηση.
Μετεγγραφή προσημείωσης
Ο δικηγόρος της τράπεζας θα πραγματοποιήσει την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο.
Ασφάλιση
Το προσημειωμένο ακίνητο ασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου και τα δικαιώματα που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκχωρούνται στο δανειστή.
Εκταμίευση.
Μετά την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και εφόσον δεν έχει υπάρξει καμιά μεταβολή στη νομική κατάσταση του ακινήτου, γίνεται η εκταμίευση του δανείου.

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Στείλτε μας την όποια απορία σας και αμέσως θα σας απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Συγκρίνετε

Enter your keyword